Uppfödarnyheter 

2015-04-29

 

Nu har uppfödarbrev nummer 2 (1:2015) kommit i era mailboxar. Uppfödare som får brevet via vanlig post får vänta någon dag till. I brevet hittar ni en tabell med protokoll över de hundar från er uppfödning som beskrivits under 2014. Observera att varje uppfödare enbart får protokollen från sin egen uppfödning.

 

2015-04-07

Nu har en ny bok om hunduppfödning, "Hunduppfödning i teori och praktik", kommit ut. Författare till boken är Åsa Lindholm, Catharina Linde Forsberg och Ingalill Blixt. Läs mer om boken här: http://www.skk.se/?newsitem=16045

Broschyren Avel som innehåller viktig information om Svenska kennelklubbens avelsarbete har uppdaterats:
http://www.skk.se/Global/Dokument/Uppfodning/Broschyrer/Avel-a5_webb-2015.pdf

 

2015-01-02

SKK informerar - Höjda avgifter för bl a registrering av hund och valpkull och registrering av veterinärundersökningar.
Här hittar du informationen.

 

2014-12-29

Ändringar i reglerna för att resa med sällskapsdjur. Här på Jordbruksverket hittar du informationen.

 

2014-07-25

Uppfödare av working kelpie!

Välkomna till egenskapsbeskrivning och avelsträff (tid och plats, se information) i samband med årets Working Kelpie Mästerskap. Ta tillfället i akt och se morgondagens arbetshundar respektive möjliga avelshundar på egenskapsbeskrivningen. Det här är också ett utmärkt tillfälle att samla sina valpköpare för en träff.

Vi vill också samla er och så klart alla andra som är intresserade av avelsfrågor till en liten träff den 31 juli kl 17.00 i Väröbacka där vi diskuterar hur vi vill arbeta i framtiden. RAS-kommittén (Rasspecifika avelsstrategier) kommer att presentera sitt arbete och vill samtidigt att vi gemensamt försöker komma fram till vilka mål vi ska sätta upp för avelsarbetet och strategier för att nå dit.

Här är några förslag på frågor vi kan diskutera. Ta gärna med egna förslag.

  • Hur kan vi sprida användningen av avelsdjur? Tänk rekommendationer i RAS.
  • Behövs rekommendationer avseende hanhundsanvändning och/eller barnbarnskurvor?
  • Av vilka orsaker utesluts hundar i avel? 
  • Vilka trösklar/egenskaper styr avelsurvalet hos wk?
  • Vilka egenskaper ska vi lyfta fram som viktiga i RAS?
  • Avelsutbudet hos wk styrs i huvudsak från Australien. Skiljer sig populationerna och avelsmålen mellan länder? Hur ska vi tänka då vi importerar hundar?
  • Vilka fördelar respektive risker kan det finnas med avelsutbyte mellan länder?
  • Med rasen i fokus - att tänka på: Vad tillför min tänkta parning den svenska populationen?
  • Hur kan vi tillsammans få överblick över rasen och hitta gemensamma avelsstrategier för att nå framsteg.

Varmt välkomna önskar avelsrådet, RAS-kommittén och styrelsen/ Susanne Gustafsson

 

2014-02-02

Från Avelsrådet Sammanställning av uppfödarenkät om ataxiförekomst

Tack för alla svar på enkäten om förekomst av ataxi hos working kelpie. För att få en så heltäckande bild som möjligt valde vi att både skicka enkäten till uppfödare som är aktiva idag och till tidigare uppfödare av working kelpie. Eftersom syftet var att få en uppfattning över hur många kullar/valpar som drabbats och inte att kartlägga anlagsbärare valde vi att låta svaren vara anonyma. Sammanlagt fick 36 uppfödare vår förfrågan. Av dessa fick vi tillbaka 26 svar medan tre brev kom tillbaka med adressat okänd, dvs en svarsfrekvens på 79%. Tack vare den höga svarsfrekvensen från er uppfödare bör vi ha fått en rättvisande bild över hur ataxi-läget ser ut i Sverige.

 

Fyra uppfödare har angett att de fått någon valp med neurologisk störning och sammanlagt har sex valpar drabbats. Samtliga valpar har avlivats och två av dessa har obducerats och fått diagnosen ataxi. Eftersom det enda sättet att diagnosticera ataxi är via obduktion vet vi inte om övriga fyra valpar hade ataxi eller om de haft någon annan neurologisk störning. Då tre av de fyra uppfödare som angett att de haft någon sjuk valp valde att inte vara anonyma i sina svar vet vi att tre av dessa valpar har fötts för mer än 15 år sedan, vilket gör att det under de senaste fem åren som mest kan ha fötts tre valpar med neurologisk störning (varav två med diagnosticerad ataxi). Baserat på dessa resultat finner styrelsen ingen anledning att ge några övriga avelsrekommendationer än de som står i SKK’s grundregler (http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/Grundregler-SKK-2014-S7.pdf).

 

Ett stort tack för er medverkan. Det känns skönt att ha fått lite mer klarhet i hur förekomsten av ataxi ser ut idag hos working kelpie i Sverige. Vi i avelsrådet hoppas att ni uppfödare fortsätter att, som hittills, rapportera in misstänkta fall så att vi kan följa utvecklingen.

Vänliga hälsningar, Susanne Gustafsson, David Williams Avelsråd SWKK2013-09-29

Lägesapport från Ataxiforskningen på working kelpie i Australien

Den 17 september kom en ny lägesrapport från den ataxiforskning som pågår i Australien vid Universitetet i Sydney. Projektet leds numera av Prof. Roseanne Taylor, Prof Peter Williamsson, Prof Claire Wade och doktorand Annie Pan.


I studien har man arbetat enligt två spår. Man har försökt att få in ytterligare korrekt klassificerade fall till de man har sedan tidigare. För att kunna utföra de genetiska analyserna där man jämför sjuka och friska hundar måste man veta att de sjuka hundarna verkligen är sjuka i ataxi och inte har någon annan neurologisk störning. Diagnosen måste fastställas via obduktion för att få en säker klassificering och det ena spåret är att lära sig mer om hur sjukdomen diagnosticeras så att diagnosen blir korrekt. Det andra spåret är att analysera DNA från sjuka hundar och att jämföra det med DNA från friska hundar. Hittills har man analyserat 25 ataxifall och jämfört dessa med 16 stycken friska släktingar. Man har hittat en stark association till sjukdomen i ett område som finns på hundens kromosom 22, vilket man inte hittat tidigare. Fast då man analyserade resultaten lite djupare såg man att det endast var 32% av de sjuka hundarna som hade en association till det området. Hos övriga hundar som var sjuka, dvs hos 68% hundarna, hittade man svaga associationer till områden på andra kromosomer. Detta kan, enligt forskargruppen, innebära att ataxi hos working kelpie orsakas av flera olika mutationer och att olika ”linjer” kan bära på olika mutationer eller att det är flera olika mutationer som tillsammans eller i olika kombinationer orsakar sjukdomen.


Det forskargruppen arbetar med nu är att kartlägga DNA från ett antal av dessa gener där man har hittat någon association till sjukdomen. Samtidigt utför man också histopatologiska studier (= studier där man tittar på vävnader som rör sjukdomar, i detta fall vävnad från hjärnan) där man mer noggrant försöker definiera hur sjukdomen ser ut i hjärnan. Detta kommer även att hjälpa till för att förstå hur sjukdomen fortskrider. Forskargruppen har också fått data från ett antal working kelpies där hela arvsmassan har sekvenserats. Bland dessa hundar fanns en hund som var drabbad av ataxi. Att analysera ett sådant material kommer att ta lång tid, men förhoppningsvis ge mycket intressant information så småningom.

Forskargruppen avslutar med att skriva att det är en utmaning att hitta den genetiska bakgrunden till ataxi hos working kelpie, men man anser att det systematiska sätt man arbetar enligt, att definiera hur sjukdomen ser ut i hjärnvävnad (via histopatologiska undersökningar) och att fortsätta arbetet med en detaljerad genetisk karakterisering är det bästa sättet att komma framåt för att i slutändan kunna utveckla ett genetiskt test för sjukdomen.


Länkar där du kan läsa mer:
http://sydney.edu.au/vetscience/about/students/annie-pan.shtml
https://www.facebook.com/CA.Kelpies

 

Ataxia progress sept 2013


/Susanne Gustafsson Avelsråd

 

2013-09-04
Tusen tack för era svar på enkäten. Här hittar ni nu uppfödarsvaren. Enkäten var utskickad till ett trettiotal uppfödare och vi fick in 17 svar.

 

2013-06-22

Nu stänger vi uppfödarenkäten (se information om den nedan), tack för ert stora engagemang och alla svar. 

Det känns väldigt roligt att vi tillsammans kan arbeta för att värna om att working kelpie även i framtiden ska fortsätta att utvecklas som en väl fungerande vallhund.2013-05-25

Flera av er har redan fått detta via mail, men vi har upptäckt att vissa mailprogram har sett dessa mail med en länk som skräpmail och filtrerat bort dem. Av den anledningen lägger vi även ut uppfödarenkäten på hemsidan. Om du inte redan har svarat så hoppas vi att du har möjlighet att göra det. Vi ser fram emot ditt svar.

 

Bäste working kelpie-uppfödare.

Vi vänder oss till dig för att vi hoppas att du vill ta dig tid att besvara några frågor om ditt arbete som uppfödare av working kelpie. Våra syften med dessa frågor är dels att få veta mer om dina tankar som vallhundsuppfödare, dels vill vi gärna veta hur styrelsen i SWKK kan vara behjälplig i ditt avelsarbete. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska arbeta för och värna om att working kelpie även i framtiden ska fortsätta att utvecklas som en väl fungerande vallhund.

Klicka på länken här och besvara frågorna i vår enkät. Klicka sedan på "submit/skicka" för att skicka iväg dina svar. Om du hellre vill besvara enkäten i pappersform kan du kontakta Susanne Gustafsson (Sussi@norrdal.se) så skickar vi dig enkäten som ett vanligt brev istället.

Är det något som du tycker verkar oklart kan du kontakta oss på någon av nedanstående e-postadresser. Om du tycker att det är svårt att svara på vissa frågor kan du lämna dessa och fortsätta till nästa. Svaren på era frågor kommer sedan att sammanställas och skickas ut till er uppfödare. Vi kommer också att redovisa dem i medlemsbladet samt på klubbens hemsida. Ditt svar tas emot anonymt så det finns ingen koppling till ditt namn, ditt kennelnamn eller din e-postadress.

Ett stort tack för din medverkan.

Vänliga hälsningar, Egenskapsbeskrivningskommittén och avelsråd i SWKK.

Kontakter: Susanne Gustafsson - e-post: Sussi@norrdal.se Veronica Nyman - e-post: Veronica@villavagnar.com